Skip navigation
Annoucement_line_half_green.original
 

PSUVVB

Ext_Annoucement_line_half_green.original
 

ตรวจสอบข้อมูลก่อนเข้าร่วมโครงการ

อบก. ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า อบก. ไม่มีนโยบายในการเรียกเก็บเงิน หรือเสนอค่าตอบแทน หรือเสนอสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่ไม่มีกฏหมายรองรับ

messageImage_1702447844040.original
 

ประกาศจาก อบก.

อบก. ได้เริ่มเปิดรับการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ (VVB) (โครงการทั่วไป ทางด้านพลังงาน ขนส่ง และของเสีย)"

Screenshot_20231214_131645.original