Skip navigation

เกี่ยวกับ PSUVVB

PSUVVB_1500x500
 
 
New-PSUVVB-Unit-BG_Kerned_stroked_dropped_conde.original
 

“มุ่งมั่นให้บริการอย่างมืออาชีพ โปร่งใส เป็นกลาง ตามระบบมาตรฐานสากล เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

 

PSUVVB คืออะไร?

หน่วยตรวจสอบความใช้ได้ก๊าซเรือนกระจก (PSUVVB) สังกัดศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ควบคุมดูแลโดยคณบดีคณะวิทยาศาตร์ หรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย

ภารกิจของหน่วย PSUVVB

มีภาระกิจหลักๆ 3 ด้าน คือ

  • งานให้บริการทวนสอบก๊าซเรือนกระจก โดยแบ่งเป็น ภาคอุตสาหกรรม (CFO) และภาคป่าไม้ T-VER
  • งานบริการให้คำปรึกษา ซึ่งเป็นการให้คำปรึกษาและให้บริการเป็นวิทยากรในงานอบรม/สัมมนาทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  • งานบริการฝึกอบรม/สัมมนา เป็นการให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้กับภาคอุตสาหกรรม ให้บริการทั้งภายในและภายนอกองค์กร

สโลแกน

“มุ่งมั่นให้บริการอย่างมืออาชีพ โปร่งใส เป็นกลาง ตามระบบมาตรฐานสากล

เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

มาตรฐานระดับประเทศและสากล

หน่วย PSUVVB เป็นหน่วยงานตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก ที่มีระบบงานตามข้อกําหนดของมาตรฐานสากล ISO 14065 (T-VER, Premium T-VER, CFO) โดยยึดมั่นและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามหลักการและแนวทางการดําเนินงาน

เป็นกลาง โปร่งใส รักษาความลับลูกค้า

ตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก บทหลักการสากล คือ

1) การตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกที่คํานึงถึง หลักการความเป็นกลาง ความสมบูรณ์ การใช้หลักฐานในการพิจารณาตัดสินใจ การเปิดเผยสถานภาพการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนการรักษาความลับของข้อมูล โดยบุคลากรที่มีความสามารถ

2) การตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกที่คํานึงถึง การไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนด้วยการชี้บ่งประเมินความเสี่ยง และบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และการติดตามอย่างต่อเนื่อง

3) การสื่อสารเกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกอย่างชัดเจนและการรักษาความลับของข้อมูลในระหว่างกิจกรรมการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก โดยดําเนินการตามข้อกําหนดของมาตรฐานสากล ISO 14065

Structure

บริการตรวจสอบความใช้ได้ ทวนสอบการและออกถ้อยแถลงรับรองปริมาณการปลดปล่อยและการดูดกลับ GHG ตามมาตรฐาน T-VER, Premium T-VER และ CFO (มาตรฐาน ISO 14064)

บริการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการกระบวนการตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการวิเคราะห์วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (อยู่ในระหว่างการพัฒนารต้นแบบ)

จัดอบรม สัมนาและหลักสูตรระยะสั้น ที่เกี่ยวข้องกับก๊าซเรือนกระจก การจัดการพลังงานเพื่อลด GHG ISO 14064 และ 17027 (เป็นภารกิจหนึ่งของสถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิกาศ (CCA))

สถาบันการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (CCA) มีผู้เชี่ยวชาญในหลายสาขาที่เกี่ยวข้องปัญหาโลกร้อน พร้อมที่ให้คำปรึกษาแก่อุตสาหกรรม ภาคเกษตรและ องค์กรต่างทั้งภาครัฐและเอกชน